Sunday, July 10, 2011

नेपाली भाषाका कागजातहरु अंग्रेजीमा उल्था तथा प्रमाणित (Notarize) गराउनु परेमा

अमेरिकामा ग्रीन कार्ड वा अन्य प्रयोजनका लागि नियमानुसार नेपाली भाषाका कागजातहरु अंग्रेजीमा उल्था (Translation) तथा प्रमाणित (Notarize) गराउनु परेमा, अमेरिकी नियम कानुन अनुसार तपाईंका अन्य कागजात प्रमाणित (Notarize) गराउनु परेमा मलाई सम्झन सक्नुहुन्छ । If you want to notarize your Documents, you can contact me 24/7, we can translate from Nepali-English, Hindi-English - Ram Prasad Khanal, Notary Public/Realtor, 703-419-0924, Manassas VA, US

No comments:

Post a Comment