Wednesday, April 10, 2013

फोटो अफै बोल्छ, हामीले केही भन्न आबश्यक ठानेनौँ !

No comments:

Post a Comment